Gecertificeerde toetsing van veilig werken met een werkbak/werkplatform


Met ingang van 1 juli 2020 is het Arbeidsomstandighedenbesluit gewijzigd en gelden er nieuwe regels voor het gebruik van werkbakken en werkplatforms aan hijswerktuigen. Deze aanscherping betekent dat in de voorbereidingen van het werk, een nauwkeurige afweging moet worden gemaakt van de noodzaak om een werkbak/werkplatform in te zetten. Dit alles om de veiligheid van de werknemers te waarborgen en te zorgen voor een goede uitvoering van het werk.

zoom
Illustraties-Xlign-WerkbakR

Voordat aan werkzaamheden, waarbij gebruik wordt gemaakt van een werkbak/ werkplatform kan worden begonnen, moet een schriftelijk werkplan worden opgesteld. Dit werkplan moet worden beoordeeld door een gecertificeerde veiligheidskundige en in orde worden bevonden. Een gecertificeerde veiligheidskundige van #werkbakRIE toetst de afweging, de werkwijze en werkplannen (op locatie) om te komen tot een objectieve beoordeling van:

  • een veilige werkwijze, rekening houdend met de aard en inrichting van het bouwwerk en de gegeven omgevingsfactoren;
  • het veilig kunnen uitvoeren van de werkzaamheden op de locatie overeenkomstig het werkplan.
parallax background
HOE WERKT HET?

Pre-toets, werkplan en werklocatie

1. Pre-toetsing keuze van werkwijze

Hierbij wordt door een expert van #werkbakRIE de afweging objectief beoordeeld waar de focus ligt op wat de meest veilige werksituatie/oplossing is voor de uit te voeren werkzaamheden. Als blijkt dat een andere toepassing veiliger is en redelijkerwijs een werkbak of werk¬platform niet zal/kan worden toegepast, zal een verdere toetsing niet plaatsvinden. U ontvangt dan een e¬mail van de #werkbakRIE-expert ter bevestiging.

2. Toetsing werkplan

Als uit de pre-toetsing blijkt dat een werkbak of werkplatform aan een hefwerktuig de meeste veilige toepassing is voor de uit te voeren werkzaamheden stelt u het werkplan op. Dit plan wordt beoordeeld door de gecertificeerde veiligheidskundige van #werkbakRIE, de terugkoppeling wordt onderbouwd en eventueel door/met u aangevuld.

3. Toetsing werklocatie/-omgeving & vastlegging

De verdere toetsing vindt in principe plaats op de betreffende werklocatie in Nederland, tenzij er voldoende informatie en/of historie beschikbaar is om op afstand de locatie te kunnen (her)beoordelen. De omgevingsfactoren, de aard en inrichting van het bouwwerk en de werkomstandigheden zijn onderdeel van de toetsing.

Als blijkt dat er veranderingen en/of afwijkingen zijn welke een veilige uitvoering negatief beïnvloeden, kan het zijn dat een toetsing met een negatief advies wordt afgesloten. Worden de overeengekomen verbeterpunten direct toegepast en leiden ze tot de gewenste verbetering, dan kan de toetsing alsnog positief worden afgesloten.

De toetsing wordt vastgelegd in het werkplan met het ondertekenen van de betreffende paragraaf in het werkplan en/of een toetsingsaddendum. Daarnaast is het wenselijk dat de uitvoering van de toetsing afgetekend wordt door de contactpersoon op locatie. Deze contactpersoon is verantwoordelijk voor de interne verspreiding van de toetsingsrapportage binnen de organisatie.

Bij een negatieve uitkomst van de toetsing wordt dit vastgelegd met een aanvullende toelichting, wettelijk gezien is de uitvoering, middels het gebruik van de werkbakken of werkplatforms aan hijswerktuigen, dan (nog) niet toegestaan en wordt door #werkbakRIE dan ook ten strengste afgeraden.

Planning & uitvoering

Voorafgaand aan uw melding aan toezichthouder Inspectie SZW (uiterlijk twee werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden) wordt de aanvraag tot (pre)toetsing ingediend bij #werkbakRIE. Bij deze aanvraag (pre)toetsing worden de te beoordelen werkwijze en het (tot dusver) ingevulde werkplan en eventuele aanvullende procedures en analyses evenals de gegevens van de contactpersoon meegestuurd. #werkbakRIE verstrekt zo spoedig mogelijk de gegevens van de expert en gecertificeerde veiligheidskundige die de toetsing zullen uitvoeren. Na een positieve pre¬toetsing van de werkwijze volgt de beoordeling van het werkplan en de uiteindelijke toetsing op de werklocatie door de gecertificeerde veiligheidskundige. De gecertificeerde veiligheidskundige van #werkbakRIE en uw contactpersoon hebben onderling contact om de exacte datum en tijd van de toetsing op locatie af te stemmen.

Contact

Contactgegevens


#werkbakRIE is een product van


+31 (0)85 040 11 13

De Vriesstraat 30 - 3261 PC - Oud-Beijerland

Stel uw vraag


    * verplichte velden

    BUY NOW